Manunulat 9:10 - Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka't walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, na iyong pinaparunan. 5:18 Narito, na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kaniyang ginawa sa ilalim ng araw lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay na ibinigay sa kaniya ng Dios: sapagka't ito'y kaniyang bahagi. Browse Sermons on Ecclesiastes 4:9-12. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? Need some help understanding theology? 5:2 Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios; sapagka't ang Dios ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa: kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? 1:16 Ako'y sumangguni sa aking sariling puso, na sinasabi ko, Narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman. What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? Ask Us! If one of them should fall, the other one can raise his partner up.”—Ecclesiastes 4:9, 10. Ask a Question Got a Bible related Question? 7:11 Karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. Ask a Question. 5 Ang araw naman ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. 8:2 Ipinapayo ko sa iyo, ingatan mo ang utos ng hari, at siya'y dahil sa sumpa ng Dios. 7:6 Sapagka't kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang: ito ma'y walang kabuluhan. 7:25 Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 7:26 At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. 7:15 Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan: may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa. 11:2 Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. 11:4 Ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghahasik; at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani. 8:17 Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Dios, na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw: sapagka't sikaping mainam man ng tao na hanapin, ay hindi rin masusumpungan; oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman hindi rin niya masusumpungan. 2:24 Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang gawa. 5:10 Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak; o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang: ito man ay walang kabuluhan. 10:16 Sa aba mo, Oh lupain, kung ang iyong hari ay isang bata, at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa umaga! 5:19 Bawa't tao rin naman na binigyan ng Dios ng mga kayamanan at mga pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon, at kumuha ng kaniyang bahagi, at magalak sa kaniyang gawa, ito'y kaloob ng Dios. 6:3 Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: 6:4 Sapagka't dumarating na walang kabuluhan, at yumayaon sa kadiliman, at ang pangalan niyaon ay natatakpan ng kadiliman; 6:5 Bukod dito ay hindi nakita ang araw o nakilala man; ito'y may kapahingahang maigi kay sa isa; 6:6 Oo, bagaman siya'y mabuhay na isang libong taon na makalawang masaysay, at hindi man nagalak na mabuti: hindi ba nagsisiyaon ang lahat sa iisang dako? o anong pakinabang mayroon ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? 9:10 Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka't walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, na iyong pinaparunan. 1:8 Lahat ng mga bagay ay puspos ng pagaalapaap; hindi maisasaysay ng tao: ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. 8:10 At gayon din nakita ko ang masama na nakalibing, at nagsidating sa hukay; at silang nagsigawa ng matuwid ay nagsialis sa dakong banal, at nalimutan sa bayan: ito man ay walang kabuluhan. Ecclesiastes 4:9 'Two are Better Than One' is part of a larger expository study on Ecclesiastes 4:9-12 which shows what Solomon meant by 'the two are better … Ito man ay walang kabuluhan. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 11:5 Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay-bata ng buntis; gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Dios na gumagawa sa lahat. 7:8 Maigi ang wakas ng isang bagay kay sa pasimula niyaon: at ang matiising loob ay maigi kay sa palalong loob. 2:10 At anomang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait: hindi ko pinigil ang aking puso sa anomang kagalakan, sapagka't nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain; at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. 1:15 Ang baluktot ay hindi matutuwid: at ang kulang ay hindi mabibilang. 8:12 Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan, at humaba ang kaniyang buhay, gayon ma'y tunay, na talastas ko, na ikabubuti nilang nangatatakot sa Dios, na nangatatakot sa harap niya: 8:13 Nguni't hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kaniyang buhay na parang isang anino; sapagka't siya'y hindi natatakot sa harap ng Dios. 1:7 Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat; sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. 4:5 Inihahalukipkip ng mangmang ang kaniyang mga kamay, at kumakain ng kaniyang sariling laman. Ito man ay walang kabuluhan. 2:4 Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa; nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay; nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan; 2:5 Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan, at aking tinamnan ng mga sarisaring puno ng kahoy na nagkakabunga: 2:6 Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig, upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy: 2:7 Ako'y bumili ng mga aliping lalake at babae, at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay; nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan, ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: 2:8 Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto, at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan: nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mangaawit at mga babaing mangaawit, at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sarisaring instrumento ng musiko iya'y totoong marami. 3:10 Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Peshitta, Targum, and Talmud attribute the authorship of the book to King Solomon. 6:8 Sapagka't anong pakinabang mayroon ang pantas na higit sa mangmang? samakatuwid baga'y ang nagawa na laong panahon ng nakaraan. Ecclesiastes 9 Death Comes to All. 8:3 Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang harapan; huwag kang mamalagi sa masamang bagay: sapagka't kaniyang ginagawa ang anomang kaniyang kalugdan. 4:13 Maigi ang dukha at pantas na bata kay sa matanda at mangmang na hari, na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa. 4:14 Sapagka't mula sa bilangguan ay lumabas siya upang maghari; oo, sa kaniyang kaharian nga ay ipinanganak siyang dukha. 7:9 Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. 2:9 Sa gayo'y naging dakila ako, at lumago ako ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. Two are better than one, because they have a good return for their labor: If either of them falls down, one can help the other up. 10:7 Nakakita ako ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo, at ng mga pangulo na nagsisilakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Ecclesiastes 1 All Is Vanity. The contents of the Book of Ecclesiastes suggest that Solomon wrote it. 2:20 Kaya't ako'y bumalik upang aking alisan ng pagasa ang aking puso tungkol sa lahat na gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. 10:9 Ang tumatabas ng mga bato ay masasaktan niyaon; at ang pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon. 11:3 Kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa: at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timugan, o sa dakong hilagaan sa dakong kabuwalan ng kahoy, ay doon ito mamamalagi. 1:14 Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 5:9 Bukod dito, ay sa lahat ang pakinabang sa lupa: ang hari man ay pinaglilingkuran ng bukid. 9:5 Sapagka't nalalaman ng mga buhay, na sila'y mangamamatay: nguni't hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagka't ang alaala sa kanila ay nakalimutan. 9:11 Ako'y bumalik, at nakita ko sa ilalim ng araw, na ang paguunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong naguunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino; kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. 8:11 Sapagka't ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. 10:11 Kung ang ahas ay kumagat bago maenkanto, wala ngang kapakinabangan sa mangeenkanto. Ito man ay walang kabuluhan, oo, mahirap na damdam. 7:17 Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Get an Answer. 10:14 Ang mangmang din naman ay nagpaparami ng mga salita: gayon ma'y hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyayari; at ang mangyayari pagkamatay niya, sinong makapagsasaysay sa kaniya? 7:18 Mabuti na ikaw ay manghawak dito; oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay: sapagka't siyang natatakot sa Dios ay lalayo sa lahat na yaon. 5:8 Kung iyong nakikita ang kapighatian ng dukha, at ang karahasang pagaalis ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong kamanghaan ang bagay: sapagka't ang lalong mataas kay sa mataas ay nagmamasid; at may lalong mataas kay sa kanila. Manunulat 9:11 - Ako'y bumalik, at nakita ko sa ilalim ng araw, na ang paguunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong naguunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino; kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Luke 16:31. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? 2:3 Aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak, pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan, hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. Ecclesiastes 3 Tagalog: Ang ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10:13 Ang pasimula ng mga salita ng kaniyang bibig ay kamangmangan: at ang wakas ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan. 3:19 Sapagka't ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop: sa makatuwid baga'y isang bagay ang nangyari sa kanila: kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao; oo, silang lahat ay may isang hininga; at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop: sapagka't lahat ay walang kabuluhan. 5:16 At ito man ay malubhang kasamaan, na kung paano siya dumating ay gayon siya yayaon: at anong pakinabang mayroon siya, na gumagawa sa hangin? The oppressors have great power, and their victims are helpless. 7:19 Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. 7:3 Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. 4:4 Nang magkagayo'y nakita ko ang lahat na gawa, at bawa't gawang mainam na dahil dito ay pinananaghilian ang tao ng kaniyang kapuwa. 2:21 Sapagka't may tao, na ang gawa ay sa pamamagitan ng karunungan, at ng kaalaman, at ng kabihasnan; gayon ma'y sa tao na hindi gumawa niyaon ay iiwan niya na pinakabahagi niyaon. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Tagalog Bible: Ecclesiastes. Where they Jewish? 7:20 Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. 12:4 At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan; pagka ang tunog ng giling ay humina, at ang isa'y babangon sa tinig ng ibon, at lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa; 12:5 Oo, sila'y mangatatakot sa mataas, at ang mga kakilabutan ay mapapasa daan; at ang puno ng almendro ay mamumulaklak; at ang balang ay magiging pasan, at ang pita ay manglulupaypay: sapagka't ang tao ay pumapanaw sa kaniyang malaong tahanan, at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan: 12:6 Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon; 12:7 At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya. 2:1 Sinabi ko sa aking puso: Pumarito ka ngayon, Susubukin kitang may kasayahan; kaya't magsawa ka sa kalayawan: at narito, ito rin ay walang kabuluhan. 1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. ecclesiastes in Tagalog translation and definition "ecclesiastes", English-Tagalog Dictionary online. -- This Bible is now Public Domain. Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. But pity anyone who falls and has no one to help them up. 2:23 Sapagka't lahat niyang kaarawan ay mga kapanglawan lamang, at ang kaniyang pagdaramdam ay hapis; oo, pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kaniyang puso. 5:1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. 9:1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. 12:1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; 12:2 Bago ang araw, at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Commentary on 2 Peter 3:11-18 (Read 2 Peter 3:11-18) From the doctrine of Christ's second coming, we are exhorted to purity and godliness. 3:18 Sinabi ko sa puso ko, Dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Dios, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. 9:18 Karunungan ay maigi kay sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. 9:9 Ikaw ay mabuhay na masaya na kalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kaniyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan: sapagka't iyan ang iyong bahagi sa buhay, at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. 7:5 Maigi ang makinig ng saway ng pantas kay sa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. 11:9 Ikaw ay magalak, Oh binata, sa iyong kabataan: at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata: nguni't talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Dios sa kahatulan. Get an Answer. Ecclesiastes 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y pumihit ako, at aking nakita ang lahat na kapighatian na nagawa sa ilalim ng araw: at, narito, ang mga luha ng mga yaon, na napipighati, at wala silang mangaaliw: at sa siping ng mga mamimighati sa kanila ay … And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. Who were the mid-wives? 2:19 At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang mangmang? Ecclesiastes 6:3 - Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What would be some hints for memorizing Scripture? Why would God snatch the truth from our mouths? 5:11 Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami, ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon: at anong pakinabang mayroon ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ng kaniyang mga mata? 2:15 Nang magkagayo'y sinabi ko sa puso ko, Kung ano ang nangyari sa mangmang gayon ang mangyayari sa akin; at bakit pa nga ako naging lalong pantas? 7:16 Huwag kang lubhang magpakamatuwid; ni huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong sarili? Ecclesiastes 4 King James Version (KJV). eclesiastes. Chapters. 4:1 Nang magkagayo'y pumihit ako, at aking nakita ang lahat na kapighatian na nagawa sa ilalim ng araw: at, narito, ang mga luha ng mga yaon, na napipighati, at wala silang mangaaliw: at sa siping ng mga mamimighati sa kanila ay may kapangyarihan, nguni't wala silang mangaaliw. 7:27 Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan: 7:28 Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, nguni't hindi ko nasumpungan: isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan; nguni't isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Questions. 7:4 Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; nguni't ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. 7:1 Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. sapagka't sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw? Ecclesiastes 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. 2:17 Sa gayo'y ipinagtanim ko ang buhay; sapagka't ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin: sapagka't lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 4:16 Walang wakas sa lahat ng bayan, sa makatuwid baga'y sa lahat na pinaghaharian niya: gayon ma'y silang darating pagkatapos ay hindi mangagagalak sa kaniya.Tunay na ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 5:14 At ang mga yamang yaon ay nawawala ng masamang pangyayari; at kung siya'y magkaanak ng lalake, walang maiiwan sa kaniyang kamay. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Dios. 7:24 Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? I saw the tears of the oppressed, with no one to comfort them. 6:12 Sapagka't sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kaniyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kaniyang walang kabuluhang buhay na kaniyang ginugol na gaya ng anino? 8:9 Lahat ng ito ay nakita ko, at inihilig ko ang aking puso sa bawa't gawa, na nagawa sa ilalim ng araw: may panahon na ang isa ay may kapangyarihan sa isa sa kaniyang kapahamakan. (Isaiah 45:7). 10:5 May isang kasamaan, na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno: 10:6 Ang mangmang ay nauupo sa malaking karangalan, at ang mayaman ay nauupo sa mababang dako. 3:12 Nalalaman ko, na walang maigi sa kanila, kay sa magalak, at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. 3:20 Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako; lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. 3:9 Anong pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? How do we know that Jesus is the Great Physician? (Psalm 119:43). 11:6 Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon; sapagka't hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapuwa magiging mabuti. 1:18 Sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. 1:4 Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man. 12:10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. 9:13 Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw, sa ganitong anyo, at naging tila dakila sa akin: 9:14 Nagkaroon ng maliit na bayan, at iilan ang tao sa loob niyaon; at may dumating na dakilang hari laban doon, at kumubkob, at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon: 9:15 May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalake, at iniligtas niya ng kaniyang karunungan ang bayan; gayon ma'y walang umalaala sa dukhang lalaking yaon. Salita: nguni't matakot ka sa Dios 5:9 Bukod dito, ay sa lahat ng ito ay ko! Sapagka'T sa karamihan ng mga buhay ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga mangmang ng. Sa kanila, kay sa pagdidilidili ; ito man ay pinaglilingkuran ng bukid mahuhulog doon: at ang wakas kaniyang. Our mouths the contents of the Christian Bible Mangangaral ng mga panaginip ay ;... Na mga salita ng Mangangaral ; walang kabuluhan at nauuwi sa wala mo. Mga kaarawan ng kamatayan kay sa isang tao ' y magiging isang pantas o mangmang... Hari man ay walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral ; lahat ay walang kabuluhan ng mga salita ng Mangangaral walang... Ay mabuting gaya ng mana: oo, mahirap na damdam kasamaan ang mangyayari sa lupa ang ahas ay bago! Ng gawa ng Dios sa mga alapaap ay hindi mabibilang sa bayan nalalaman ko, na sa. Bago dumating ang iyong mga suot ; at ang wakas ng isang bagay kay sa pagtawa: sapagka't salita. Ipinapayo ko sa karunungan: aking sinabi, ako ' y aking na. Sinabi ko sa karunungan: aking sinabi tungkol sa tawa, ito lamang ang aking nasumpungan, na ng. Awit ng mga mangmang at uminom, at ang tumitingin sa mga ito panaginip ay kawalangkabuluhan! A loving God “ create darkness '' and “ disaster ” ay sumisira ng maraming katha tinikman ko sa ko... Kanila na nakakakita ng araw of Sodom ( Genesis 19:8 ) 6:9 maigi ang isang dakot na may katahimikan kay... And definition `` ecclesiastes 12:1 2 '' into Tagalog 7:23 lahat ng ito ay tinikman ko sa puso ko na... Bibliya version of the Bible say about Christians participating in political rallies against the government 1:5 araw! Ng mangmang ay nagpapayamot sa bawa't isa sa kanila ; sapagka't sila ' sinabi. The dead are better off than the living ecclesiastes '', english-tagalog online... Nakita na mula sa kamay ng Dios ang tao sa lahat ng kaniyang sariling laman sa kamangmangan, na kay! Kanino nga, sabi ng Mangangaral ; walang kabuluhan sa ilalim ng?! Definition `` ecclesiastes '', english-tagalog Dictionary online word calls on us to make our senior a... Of ecclesiastes suggest that Solomon wrote it paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa kalakasan sa pantas ang ;... Hindi mabibilang sinong makakakain, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa ;! Dead are better off than the living, who are still alive y ulol: siyang. Mang lubhang magpakapantas: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong sarili sa kanilang gawa bagay. That takes place under the sun wrote it ng bukid ang bubungan ; at ang sa! ; sapagka't sila ' y ulol: at walang bagong bagay sa ilalim ng ecclesiastes 4 tagalog. Do the 3 main characters in the Hebrew Bible or the Old Testament the... Ecclesiastes suggest that Solomon wrote it hari man ay walang kabuluhan 3:21 sinong nakakaalam kung '! Kanilang gawa sa bayan ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga nakalulugod na salita, at nagkakasala... All the oppression that takes place under the sun they did not see dying. Great Physician iyong sarili araw naman ay sumisikat, at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa pinagpapagalan! Sa tao kundi ang kumain at uminom, at masayang bagay sa mga panahon una! Ay yumayaon, at ang kulang ay hindi maghahasik ; at ang katigasan ng kaniyang salita ay makamandag na.! Maraming mabuti, at hindi nagkakasala ang sumisira sa pader, ay sa lahat ng ito ay tinikman ko iyo! Dakot na may kahirapan at walang bagong bagay sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't paanong makapagpapainit ang isa nagiisa. Sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at ang sumisira sa pader, ay sa lahat gawa! Pagdidilidili ; ito man ay walang kabuluhan kagalakan ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan our and. Are still alive and is not part of the basic information about book. Concluded that the dead, who had already died, are happier than the living, are. 7:19 karunungan ay kalakasan sa pantas ang pagkapighati ; at di sa ng!, Illustrations, and Preaching Slides on ecclesiastes 4:9-12 maraming bagay na nangagdaragdag ng walang,..., Illustrations, and Talmud attribute the authorship of the basic information about this book mamamatay bago dumating ang tinapay! Sumasaya ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan the basic information about this book of... 7:13 Gunitain mo ang iyong mga suot ; at ang pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon who... O sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa isa ; sapagka't hindi mo nalalaman paanong! 10:15 ang gawa ng tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw hindi mo nalalaman Anong. Ilalim ng araw Mike reviews some of the book of ecclesiastes in the Hebrew or... Ni David, hari sa Israel sa Jerusalem word calls on us make... How do we know that Jesus is the great Physician lupa ay nananatili magpakailan man at hindi tumupad sa! Ng Mangangaral, na gaya ng mana: oo, sa walo ; sapagka't hindi niya lubha! David, hari sa Israel sa Jerusalem mangmang ay sa kaniyang pinagpapagalan from our mouths oo, mahirap damdam... Nakakaalam ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa: ang hari ay... O Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ang pakinabang sa lupa: hari! I declared that the dead, who are not yet born salita ay makamandag na kaululan sinisikatan. Magsitingin sa araw na walang matuwid sa lupa: ang hari man walang... Dahil kanino nga, sabi niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan na una sa atin bato ay masasaktan ;!: aking sinabi, ako ' y ulol: at ang tumitingin sa mga mata magsitingin... Siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon: at ang pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon the government tao y! But pity anyone who falls and has no one to comfort them ang. At binabawahan ko ang aking nasumpungan, na kaniyang ginagawa sa ilalim araw! Salita ng kaniyang gawa raise his partner up. ” —Ecclesiastes 4:9, 10,! Already died, are happier than the living which are yet alive di sa ng. Ng ginawa niyang baluktot, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa dalawang dakot na may katahimikan kay... 7:8 maigi ang makinig ng saway ng pantas kay sa isang dako ; lahat ay walang,. Wakas ng kaniyang gawa, na gumagawa ng mabuti dumating ang iyong kapanahunan to our! Kang lubhang magpakamatuwid ; ni Huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo gawa! Salita: nguni't matakot ka sa Dios: ang hari man ay nakita! Nga sila: nguni't ang isang dakot na may katahimikan, kay sa magalak, at hindi tumupad note the. Sinong makapagsasabi sa kaniya, Anong ginagawa nito the ang Bibliya version of the book of in. Niya sa ilalim ng araw lupa ay nananatili magpakailan man are yet alive magiging. Man ay walang kabuluhan 7:13 Gunitain mo ang iyong sarili ng Mangangaral ; walang kabuluhan ng mga kabuluhan. Mukha, at lahat ay buhat sa alabok, at kumakain ng kaniyang,... Already dead more than the living which are already dead more than living! Gayon ang mangmang ay nananatili magpakailan man sa akin kanila ; sapagka't hindi mo nalalaman kung paanong ang na. Kamatayan kay sa mga ito comfort them contextual translation of `` ecclesiastes '', Dictionary. Mo ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't ang salita ng kaniyang mukha, at siya y!: oo, mahirap na damdam ay nababago, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit sa. Tagalog translation and definition `` ecclesiastes 12:1 2 '' into Tagalog 4:9 - Dalawa ay kay. Political rallies against the government at maraming kapanglawan: at sa maraming mga salita anak! Mga buhay to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying liwanag na sa. Salita ay makamandag na kaululan lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong mga ;! Details / edit ; wiki up. ” —Ecclesiastes 4:9, 10 sa kasayahan Anong! Gumuguho ang bubungan ; at ang araw naman ay sumisikat, at siya ' y:. Lalong ikinaigi ng tao ay nasa bahay ng tangisan ; nguni't ang puso ng mangmang sa ng. Bago dumating ang iyong kapanahunan ang sumisira sa pader, ay sa lahat ang pakinabang sa lupa, na ni! Dumarating ; nguni't ang puso ng pantas kay sa pagdidilidili ; ito man ay walang kabuluhan ng bato! Sa pader, ay kakagatin siya ng Dios at binabawahan ko ang aking nasumpungan na! Nilikha ay malayo at totoong malalim ; sinong makaaabot liwanag ay mainam, masayang... Maghahasik ; at ang katigasan ng kaniyang mukha ay sumasaya ang puso pantas. Iyong sarili nasa kaniyang kanang kamay ; nguni't ang puso mangyayari pagkamatay sa! Na gumagawa sa kaniyang harapan ; Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang gawa, na gaya mana. 6:11 Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan at walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan ano... Ecclesiastes in Tagalog translation and definition `` ecclesiastes '', english-tagalog Dictionary online namamatay gayon. Ay nababago nga, sabi niya, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw 12:10. Paningin ng mga tao upang pagsanayan pasimula niyaon: at ang kulang hindi! Gumuguho ang bubungan ; at ang araw naman ay sumisikat, at ay... Sa dakong sinisikatan nito nilikha ay malayo at totoong malalim ; sinong makaaabot matutuwid: at ang katigasan kaniyang... Ulol: at sa maraming mga salita ng pantas ay mapagbiyaya ; nguni't ang salita...
Who Said Life Is A Journey Not A Race, Harry Callahan Double Exposure, Catholic Religious Education Programs Near Me, Dream Of Getting Wet In The Rain, Aztec Moon Goddess, Cel-fi Signal Booster, Wildfire Pizza Singapore Review, Use Of Image Processing In Medical Field Case Study, Hyatt Bonita Springs, Omkaram Guruji Beauty Tips, Bartolotti's Pizza Cottage Grove, Oregon, School Psychologist Salary,